ANBI-aanvraag gegevens

De Jongerenwerkgroep voor Sterrenkunde (JWG) is bezig met de aanvraagprocedure voor een ANBI-status (Algemeen nut beogende instellingen). Een ANBI is een instelling die op een andere manier bijdraagt aan het algemeen nut. Gewone of periodieke giften aan een ANBI zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar. Wij zijn binnenkort te vinden in de lijst van ANBI instellingen op belastingdienst.nl

Onderstaand enkele publicatie-eisen die nodig zijn om aangemerkt te worden als ANBI, waaronder een jaarverslag en beleidsplan.

De vereniging heeft ten doel: het populariseren van de sterrenkunde en aanverwante wetenschappen onder jongeren, en hen inzicht te verschaffen in de resultaten van het moderne sterrenkundig onderzoek. De vereniging tracht dit doel onder meer te berei- ken door:
a. het oprichten van plaatselijke of regionale afdelingen;
b. het vervaardigen en/of uitgeven, dan wel doen uitgeven van brochures over uiteenlopende sterrenkundige onderwerpen;
c. het uitlenen van dia's, al dan niet in complete klankbeelden, ten behoeve van voordrachten in afdelingen of op scholen;
d. het verspreiden van gratis materiaal, ten behoeve van de leden;
e. de verkoop of het doen verkopen van boeken, bro- chures en foto's tegen gereduceerde prijzen;
f. het organiseren van één of meerdere kampen, zowel voor de beoefening van de sterrenkunde en aanverwante wetenschappen, alsmede voor ontspanning;
g. een nauw contact te onderhouden met haar leden en soortgelijke verenigingen of afdelingen, in het binnen- en buitenland;
h. het regelmatig uitgeven of doen uitgeven van een tijdschrift, tevens verenigingsorgaan, dat aan alle leden en begunstigers wordt toegezonden;
i. andere wettige middelen toe te passen waarmede zij oordeelt haar doel te kunnen bereiken.

Beloningsbeleid: De Jongerenwerkgroep voor Sterrenkunde, gevestigd te Utrecht, is een vrijwilligersvereniging. Onze vrijwilligers krijgen geen vrijwilligersvergoeding maar kunnen sommige onkosten (o.a. reiskosten) voor verenigingsactiviteiten declareren.

Samenstelling bestuur en de namen van de bestuursleden zijn te vinden op de pagina: Hoofdbestuur

Contactgegevens zijn te vinden op de pagina: Contact

Overzicht activiteiten:

Financiele verantwoording:

Jaarstukken 2014 & Prognose 2015:

Beleidsplan:

Statuten: Statuten

RSIN: 815522149