Ynfolje

hjir útsykje hoe't in url ynfoegt wurd
{ {url>someurl width,height noscroll noborder alignment|alternate-text} }

slottekst

Secretariaat KNVWS: Drs. J.A. de Boer, Prinses Irenelaan 1, 9765 AL Paterswolde. Telefoon 050 3094290, E-mail: J.A.de.Boer@rug.nl. KvK Utrecht 40477437.
Recent changes RSS feed Powered by PHP Driven by DokuWiki